Tietosuojaseloste

image description

Rekisterinpitäjä

Harvia
Teollisuustie 1–7, 40951 Muurame
harvia(a)harvia.fi
0176654-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Harvia
Jussi Valkonen / jussi.valkonen(a)harvia.fi
Teollisuustie 1-7 40950 Muurame

Rekisterin nimi

Harvia asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Harvian asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä verkkokauppatilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Harvian toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja kohdennettuun markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Harvian omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Harvia saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Harvian asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain (523/1999) 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Henkilö on rekisteröitynyt Harvian asiakkaaksi, tilannut Harvian uutiskirjeen, ostanut Harvian tuotteita tai osallistunut Harvian järjestämään tilaisuuteen tai markkinointikilpailuun.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään ja tämän suostumuksesta.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Harvian käytössä, paitsi Harvian käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Harvian ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Harvian tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Jos tietokantaan tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:

Harvia
Jussi Valkonen / jussi.valkonen(a)harvia.fi
Teollisuustie 1-7 40950 Muurame

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Korjauspyyntö osoitetaan:

Harvia
Jussi Valkonen / jussi.valkonen(a)harvia.fi
Teollisuustie 1-7 40950 Muurame

Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:

Harvia
Jussi Valkonen / jussi.valkonen(a)harvia.fi
Teollisuustie 1-7 40950 Muurame