Tunnuslukujen laskentakaavat

image description

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus
 

Orgaaninen kasvu, prosenttia

 

Yli 12 kk Konserniin kuuluneiden yhtiöiden ja liiketoimintojen liikevaihdon kasvu.

 

Orgaaninen kasvu kuvaa yhtiön jatkuvan liiketoiminnan kehitystä.

 

Liikevaihdon kasvu kiintein valuuttakurssein, prosenttia

 

Liikevaihto edellisvuoden keskimääräisillä valuuttakursseilla jaettuna edellisen vuoden liikevaihdolla.

 

Liikevaihdon kasvu kiintein valuuttakurssein kuvaa yhtiön myynnin kehitystä ilman valuuttakurssien vaihteluiden vaikutusta.

 

Liikevoitto

 

Voitto ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja.

Liikevoitto osoittaa liiketoiminnasta kertyneen tuloksen.

Liikevoittoprosentti on pitkän aikavälin tavoitteissa käytettävä keskeinen mittari.

 

Liikevoittoprosentti

 

Liikevoitto prosentteina liikevaihdosta.

 

Käyttökate

 

Liikevoitto ennen poistoja.

Käyttökate on konsernin tuloksellisuutta osoittava mittari.
 

Käyttökateprosentti

 

Käyttökate prosentteina liikevaihdosta.

 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

Olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka liittyvät i) listautumiseen liittyviin kuluihin, ii) strategisiin kehitysprojekteihin, iii) yrityshankintoihin ja yrityshankintojen integraatioon liittyviin kuluihin, iv) uudelleenjärjestelykuluihin ja v) omaisuuserien myynnistä saatuihin nettovoittoihin tai tappioihin sekä avustustuottoihin.

Oikaistu käyttökate, oikaistu käyttökateprosentti, oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoittoprosentti esitetään käyttökatteen ja liikevoiton lisäksi tarkoituksena tuoda esiin taustalla oleva liiketoiminnan tulos ja parantaa eri kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta. Yhtiö katsoo, että nämä oikaistut tunnusluvut antavat merkityksellistä lisätietoa, sillä niiden ulkopuolelle jätetään olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka heikentävät eri kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta.

 

Oikaistu käyttökate on sisäinen, Yhtiön tuloksellisuutta osoittava mittari. Oikaistu käyttökate on yleisesti yhtiön ulkopuolella käytetty tunnusluku arvonmäärityksen perustana ja tästä syystä tärkeä jatkuvasti julkistettava tunnusluku.

 

Oikaistu liikevoitto

 

Liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

 

Oikaistu liikevoittoprosentti

 

Oikaistu liikevoitto prosentteina liikevaihdosta.

 

Oikaistu käyttökate

 

Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

 

Oikaistu käyttökateprosentti

 

Oikaistu käyttökate prosentteina liikevaihdosta.

 

Oikaistu tilikauden voitto ennen veroja

 

Tilikauden voitto ennen veroja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

Osakekohtainen tulos auttaa kuvaamaan yhtiön liiketoiminnan tuloksen jakautumista omistajille.
Osakekohtainen tulos, laimennettu Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla huomioiden vaikutukset, joita aiheutuisi emoyhtiön mahdollisista tulevaisuudessa tapahtuvista osakkeiden liikkeeseenlaskua koskevista velvoitteista.
 

Nettovelka

 

Osakaslainat sekä pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta vähennettynä rahavaroilla.

 

Nettovelka on mittari, joka osoittaa konsernin ulkoisen velkarahoituksen kokonaismäärää.

 

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (Velkaantumisaste)

 

Nettovelka jaettuna oikaistulla käyttökatteella

 

Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde auttaa osoittamaan rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja on hyödyllinen mittari, jonka avulla johto seuraa konsernin velkaantumista.

 

Nettokäyttöpääoma

 

Vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja muut saamiset vähennettynä ostoveloilla ja muilla veloilla

 

Nettokäyttöpääoma on hyödyllinen mittari johdolle suoraan liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman tason ja siinä tapahtuvien muutosten seuraamiseen.

Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa on oma pääoma yhteensä lisättynä nettovelalla ja vähennettynä liikearvolla. Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa kuvaa yhtiön liiketoimintaan sitoutuneen pääoman määrää ja sitä käytetään oikaistun sijoitetun pääoman tuoton laskemiseen.
 

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)

Oikaistu liikevoitto jaettuna keskimääräisellä sijoitetulla pääomalla ilman liikearvoa. Sisäinen mittari sidotun pääoman tuoton mittaamiseen ja arvioimiseen sekä erilaisten liiketoimintojen ja mahdollisuuksien vertaamiseen, jossa tarvittava pääoma on otettu huomioon.
Liiketoiminnan nettorahavirta Rahavirtalaskelmassa esitetty liiketoiminnan nettorahavirta. Liiketoiminnan nettorahavirta kuvaa yhtiön liiketoiminnan kykyä kerryttää rahavirtaa yhtiön investointien ja rahoituksen tarpeisiin sekä jaettavaksi osinkoina tai muina varojen jakona omistajille.
 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

Rahavirtalaskelmassa esitetyt investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin antaa lisätietoa orgaanisen liiketoiminnan rahavirtatarpeista ja sitä käytetään operatiivisen vapaan kassavirran laskemiseen.
Operatiivinen vapaa kassavirta Oikaistu käyttökate lisättynä/vähennettynä konsernin rahavirtalaskelman käyttöpääoman muutoksella ja vähennettynä investoinneilla aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Operatiivisen vapaan kassavirran laskennassa käyttöpääoman muutos määritellään konsernin rahavirtalaskelmaan sisältyväksi käyttöpääoman muutokseksi (sisältäen myyntisaamisten ja muiden saamisten; vaihto-omaisuuden; ja ostovelkojen ja muiden velkojen lisäyksen/vähennyksen). Operatiivinen vapaa kassavirta tarjoaa tietoa rahavirrasta, jonka yhtiö pystyy kerryttämään investointien jälkeen.

 

 

Kassavirtasuhde kuvaa kuinka suuri osa käyttökatteesta muodostuu vapaaksi kassavirraksi. Osoittaa myös kykyä maksaa houkuttelevaa osinkoa ja / tai kerryttää varoja yritysostoja tai muita transaktioita varten.

 

Kassavirtasuhde

 

Operatiivinen vapaa kassavirta jaettuna oikaistulla käyttökatteella.

Omavaraisuusaste Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla, josta on vähennetty saadut ennakot Omavaraisuusaste auttaa osoittamaan rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja on hyödyllinen mittari, jonka avulla johto seuraa konsernin liiketoiminnassa käytettävän pääoman tasoa.