Riskit ja riskienhallinta

image description

Harvia-konsernin riskienhallintaa ohjaa riskien hallintapolitiikka (Risk Management Policy). Konsernin riskien hallinnan tavoitteena on kannustaa riskien tunnistamiseen ja niiden ennaltaehkäisevään hallintaan, varmistaa riittävä riskienhallinnan taso ja sisällyttää riskienhallinta osaksi yhtiön liiketoimintaa.

Harviassa on käytössä konsernitasoinen riskien arviointi- ja raportointimalli ja konsernissa tehdään kattava riskiarviointi vuosittain, jossa konsernin strategian ja muiden tavoitteiden toteutumisen kannalta olennaisimpien riskien osalta arvioidaan niin todennäköisyys ja vaikutus liiketoimintaan sekä kartoitetaan riskien hallintatoimenpiteet. Riskiarvioinnin suorittamisesta vastaa konsernin johtoryhmä. Tarvittaessa riskiarvioita päivitetään esimerkiksi osavuosikatsausten riskiarvioita varten. Riskiarvioinnin tulokset raportoidaan konsernin hallitukselle.

Vastuu yhtiön riskienhallinnan toteuttamisesta on konsernin johtoryhmällä. Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo konsernin riskienhallinnan tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.