Palkitseminen

image description

Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Harvian 2.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3 500 euroa ja kunkin jäsenen kuukausipalkkio on 2 000 euroa, minkä lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 300 euroa ja kunkin tarkastusvaliokunnan jäsenen kuukausipalkkio on 650 euroa. Hallituksen jäsenelle Anders Björkellille ei makseta palkkiota hallituksen eikä tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot päättää Yhtiön hallitus vuosittain.

Yhtiön toimitusjohtajalle vuonna 2017 maksettu palkka, palkkiot ja luontaisedut olivat yhteensä 458 tuhatta euroa (vuonna 2016 299 tuhatta euroa ja vuonna 2015 167 tuhatta euroa).

Toimitusjohtajan eläke- tai muista vastaavista sitoumuksista johtuvien vastuiden kokonaismäärä oli 87 tuhatta euroa vuonna 2017 (56 tuhatta euroa vuonna 2016 ja 29 tuhatta euroa vuonna 2015), johon sisältyi toimitusjohtajan lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi Yhtiön hankkima vapaaehtoinen eläkevakuutus, jonka vuosikustannus vuonna 2017 oli 9 tuhatta euroa (4 tuhatta euroa vuonna 2016). Yhtiö on myös sitoutunut ottamaan toimitusjohtajan puolesta henkivakuutuksen.

Yhtiön johtoryhmälle (pois lukien toimitusjohtaja) vuonna 2017 maksamat palkat, palkkiot ja luontaisedut olivat yhteensä 803 000 euroa vuonna 2016 600 000 euroa ja vuonna 2015 485 000 euroa. Johtoryhmän lakisääteiset eläkekulut olivat vuonna 2017 125 000 euroa, 2016 109 000 euroa ja 2015 91 000 euroa.

Palkitsemisjärjestelmät

Harvia Oyj:n hallitus päätti 21.5.2018 Harvia Oyj:n toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnatusta osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on osa yhtiön johdon palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää johdon ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja yhtiön suorituksen parantamiseksi sekä sitouttaa johtajat yhtiöön.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat ajanjaksoista 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle erikseen kannustinjärjestelmään osallistuvat henkilöt, suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet, sekä tavoitteiden saavuttamisen perusteella kullekin osallistujalle mahdollisesti maksettavat minimi-, tavoite- ja enimmäistason palkkiot.

Osallistujille maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä ei ole laimentavaa vaikutusta, sillä osakepalkkiot maksetaan yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, jotka ostetaan markkinoilta, eikä kannustinjärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita.

Ensimmäisellä ansaintajaksolla kannustinjärjestelmään kuuluu korkeintaan 10 henkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, liikevaihdon kasvuun ja liiketulosmarginaaliin. Ohjelman ensimmäisen ansaintajakson perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 125 000 Harvia Oyj:n osaketta, mikä päätöspäivää edeltävän kaupankäyntipäivän vaihtopainotetun keskikurssin perusteella laskettuna vastaa noin 715 tuhatta euroa. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa. Mahdolliset palkkiot ensimmäiseltä ansaintajaksolta maksetaan keväällä 2021.

Yhteissijoitusjärjestelyt

Harvia Holding Oy (nykyinen Harvia Oyj) oli toteuttanut tietyille Konsernin johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnatun yhteissijoitusjärjestelyn. Yhteissijoitusjärjestelyjä oli toteutettu vuosina 2014–2017 Konsernin palveluksessa olleiden ja palvelukseen tulleiden avainhenkilöiden kanssa.

Sopimusten mukaan järjestelyn piiriin kuuluvat avainhenkilöt sijoittivat Harvia Holding Oy:n (nykyinen Harvia Oyj) liikkeeseen laskemiin osakkeisiin ja osakaslainoihin. Kyseiset osakaslainat erääntyivät listautumisen yhteydessä ja maksettiin takaisin.

Konsernin johtoon kuuluville avainhenkilöille suunnatuissa osakeanneissa merkittiin Yhtiön osakkeita 291 tuhannella eurolla 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Tilikaudella 2017 ja 2015 ei merkitty osakkeita. Konsernin johtoon kuuluvat avainhenkilöt merkitsivät Yhtiön osakkeita kevään 2018 Listautumisannissa 431 tuhannella eurolla.